کارگران خود مخابرات http://ictkheyaraj.mihanblog.com 2020-02-23T03:50:16+01:00 text/html 2018-08-12T05:44:12+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1860 <font size="4"><img class="col-lg-6 col-sm-12 col-xs-12" src="http://media.divan-edalat.ir/uploads/org/153406674540482300.jpg" alt=""><br></font><p class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 matn"><font size="4"> دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی &nbsp;به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد. </font></p><font size="4"> </font><div class="matn"> <p dir="RTL"><font size="4">هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان&nbsp; بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری &nbsp;با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی &nbsp;کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران&nbsp; مخابرات روستائی،&nbsp; هیأت تخصصی بیمه، &nbsp;کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران &nbsp;مخابرات روستایی شده است..</font></p> </div><p class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 matn"><font size="4"> دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی &nbsp;به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد. </font></p><font size="4"> </font><div class="matn"> <p dir="RTL"><font size="4">هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان&nbsp; بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری &nbsp;با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی &nbsp;کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران&nbsp; مخابرات روستائی،&nbsp; هیأت تخصصی بیمه، &nbsp;کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="4">گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران &nbsp;مخابرات روستایی شده است..</font></p> </div><br> text/html 2018-07-03T05:15:44+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدن http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1858 <div class="details_right_content"> <div class="title_top"> <h6 class="title_style"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF9900">با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</font></h6> <h5 class="title">پ<font size="5" face="Mihan-Nassim">س از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند</font></h5> </div> <div> <font size="5" face="Mihan-Nassim"><img class="col-lg-6 col-sm-12 col-xs-12" src="http://media.divan-edalat.ir/uploads/org/153060092628917800.jpg" alt="" height="765" width="1161"> </font><p class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 matn"><font size="5" face="Mihan-Nassim"> هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست. </font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="matn"><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Nassim">به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این&nbsp;دیوان&nbsp;در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 88/8/18 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.</font></p> </div> </div> </div> text/html 2017-08-30T11:15:03+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی کارگزاران مخابرات روستایی همدان روز گذشته تجمع کردند/وعده‌ پرداخت معوقات تا پایان ماه http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1857 <h1 class="fb fn22 news_title mt8 mb8" itemprop="name"> <font color="#FF0000"><a href="http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/530112-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87" title="کارگزاران مخابرات روستایی همدان روز گذشته تجمع کردند/وعده‌ پرداخت معوقات تا پایان ماه " target="_blank" itemprop="url"> کارگزاران مخابرات روستایی همدان روز گذشته تجمع کردند/وعده‌ پرداخت معوقات تا پایان ماه </a></font> </h1> <section class="article_body mt16 clearbox fn14 content" itemprop="articlebody"> <div itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope=""> <a itemprop="url" href="http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/530112-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87" title="" class="block mb8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static1.ilna.ir/thumbnail/P8nk4SLR6coD/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx15vgVYkT1_XDXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0Lcq4I06zRmU,/4.jpg" alt="کارگزاران مخابرات روستایی همدان روز گذشته تجمع کردند/وعده‌ پرداخت معوقات تا پایان ماه " class="mauto block"> </a> </div> <p class="fn14 news_lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description"> ر<font size="4"><font color="#3333FF">وز گذشته جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی همدان با خواسته پرداخت مطالبات مزدی و همچنین عقد قرارداد دائم تجمع کردند.</font> </font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL"><font size="4">به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز گذشته جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی همدان، مقابل مخابرات این استان تجمع کردند.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL"><font size="4">در این تجمع که با خواسته‌ی پرداخت مطالبات مزدی و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات برگزار شده، حدود صد نفر از کارگزاران مخابرات روستایی شرکت داشته‌اند.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL"><font size="4">این تجمع تا ساعت 3 بعداز ظهر به طول انجامید. در ادامه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگزاران و مدیران مخابراتی استان برگزار شد. در این نشست، مدیران مخابراتی وعده دادند معوقات مزدی کارگزاران که مربوط به مزایای مزدی آنهاست تا آخر ماه جاری پرداخت می‌شود و در رابطه با انعقاد قرارداد مستقیم نیز مدیران مخابرات همدان می‌گویند بایستی از تهران تعیین تکلیف شود.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL"><font size="4">کارگزاران مخابرات روستایی همدان با اعلام رضایت از تجمع برگزاری و نتایج نشست می‌گویند: امیدواریم جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور هرچه زودتر به مطالبات قانونی خود دست پیدا کنند.</font></p> </section> text/html 2017-08-29T14:52:22+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی در دیدار هیات اجرایی خانه کارگر با ربیعی مطرح شد؛ http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1856 <h2 class="fn16 fb news_uptitle" itemprop="headline"> در دیدار هیات اجرایی خانه کارگر با ربیعی مطرح شد؛ </h2> <h1 class="fb fn22 news_title mt8 mb8" itemprop="name"> <a href="http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/529616-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="اهم برنامه‌های وزارت کار برای بهبود وضعیت کارگران" target="_blank" itemprop="url"> اهم برنامه‌های وزارت کار برای بهبود وضعیت کارگران </a> </h1> <div itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope=""> <a itemprop="url" href="http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/529616-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="" class="block mb8"> <font size="4"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static1.ilna.ir/thumbnail/EDDPx0x2OXGJ/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx15vgVYkT1_XDXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0jmMUQA0fdEY,/18.jpg" alt="اهم برنامه‌های وزارت کار برای بهبود وضعیت کارگران" class="mauto block"> </font></a><font size="4"> </font></div><font size="4"> </font><p class="fn14 news_lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description"><font size="4"> دبیرکل و جمعی از اعضای هیات اجرایی خانه کارگر شب گذشته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفت‌وگو کردند. </font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4"><span>به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در ابتدای این دیدار با تبریک فرارسیدن هفته دولت به ربیعی و آرزوی موفقیت برای انجام خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعضای هیات اجرایی خانه کارگر براساس سنت هر ساله به دیدار ورزا و مسئولان عالی اجرایی رفته و ضمن تبریک به آنها به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، نظرات‌ و راهکارهای پیشنهادی‌ خود را درخصوص مسائل مختلف به آنها منتقل می‌کنند.</span></font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">علی ربیعی نیز در این دیدار با تشکر از خانه کارگر به دلیل حمایت از حقوق و منافع کارگران اظهار داشت: خانه کارگر از جمله تشکل‌هایی است که در حمایت از کارگران گام‌های بلندی را برداشته است و امیدوار هستم که این راه ادامه پیدا کند.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">وی فقرزدایی را از جمله دستورکارها و برنامه‌های اصلی خود در چهار سال پیشرو دانست و تصریح کرد: امیدوار هستم که با همراهی همه مسئولان و استفاده از نقطه نظرات همه کارشناسان بتوانیم در این باره اقدامات خوبی انجام داده و میراث و اقدام ماندگاری را در این حوزه از خود بجای بگذاریم.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته تلاش‌های بسیاری در جهت اتصال و بهم پیوستن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. متاسفانه در طول سال‌های پیش مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای شده بود که بخش‌های مختلف این وزارتخانه به جزایری جدا از یکدیگر و فاقد کارامدی لازم تبدیل شده بودند.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">ربیعی افزود: پس از وزارت آقای کمالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه به ارگان و وزارتخانه‌ای دسته چندم تبدیل شده بود و بیش از آنکه به وزارتخانه‌ای اجتماعی در جهت حل و فصل مسائل اجتماعی و آسیب‌ها شناخته شود، بخش صنعتی آن بر سایر بخش‌ها سایه انداخته بود. در این مدت من تلاش کردم تا بخش‌های مختلف این وزارتخانه با یکدیگر متحد و منسجم شده و این وزارتخانه به وظایف اصلی خود بپردازد.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">وی با بیان اینکه علیرغم تلاش‌ها در جهت شستازدایی از چهره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز بخش‌های صنعتی بر این وزارتخانه سایه انداخته‌اند، ابراز داشت: فقرزدایی، افزایش اشتغال، افزایش امنیت شغلی کارگران، کاهش حوادث در محیط کار، افزایش قدرت خرید کارگران، ساماندهی وضعیت صندوق‌ها و رسیدگی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جهت کاهش آنها از مهمترین رویکردها و برنامه‌های من در چهار سال آتی است.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در دوره‌های قبلی شاهد بودیم که برخی از مسئولان در تشکل‌های کارگری دستکاری کرده و برخی از انجمن‌ها و نهادها را از شکل طبیعی خود خارج کردند. در این دوره ما تلاش کردیم ضمن آنکه در روند کاری نهادها و تشکل‌های کارگری دخالت نکنیم، به بازگشت امور به روال عادی و طبیعی خود نیز کمک کنیم.</font></p><font size="4"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4">وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش ویژه‌ای در گسترش و تقویت جامعه مدنی داشته باشد، عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم تقویت جامعه مدنی است. ما تلاش می‌کنیم از تمام توان خود برای تقویت جامعه مدنی استفاده کنیم و فکر می‌کنیم ظرفیت‌های خوبی در این باره وجود دارد.</font></p><font size="4"> در ادامه این نشست نیز اعضای هیات عالی اجرایی خانه کارگر به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با معیشت کارگران، وضعیت تشکل‌های کارگری، تشریح محیط کسب و کارگر و... پرداختند و طرح‌ها و پیشنهادات خود را در این راستا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند. </font> text/html 2017-08-29T14:44:56+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی بابایی صالح در نطق میان دستور به وزیر ارتباطات درباره وضعیت استخدامی كارگزاران مخابرات روستایی تذكر داد http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1855 <font class="text4"><div align="justify"><div align="justify"><div align="justify">سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸<br><font size="4">بابایی صالح در نطق میان دستور به وزیر ارتباطات درباره وضعیت استخدامی كارگزاران مخابرات روستایی تذكر داد </font><br><br><img src="http://media.icana.ir//Image/2016/07/201607105323005263_Orig.jpg" alt="http://media.icana.ir//Image/2016/07/201607105323005263_Orig.jpg" height="392" width="582"><br><br><b><font size="2">به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، روح‌الله بابایی صالح <span id="ContentPlaceHolder1_litBody"><span name="News_Body">نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی و </span></span><span id="ContentPlaceHolder1_litBody"><span name="News_Body">عضو هیات رئیسه کمسیون اجتماعی </span></span>در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت :&nbsp; <font color="#FF0000">به&nbsp; " آذری جهرمی"&nbsp; وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در&nbsp; خصوص عدم پرداخت مطالبات کارگزاران مخابرات در استان قزوین و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنها تذکر می‌دهم.</font><br><br>منبع : خانه ملت<br></font></b></div><br><br><div align="center"><font size="4">لازم به ذكر است كه این اولین اخطار به وزیر ارتباطات از زمان تصدی ایشان بر پست وزارت می باشد .</font><br></div></div><br></div> <br><br> <br></font> text/html 2017-08-28T04:36:59+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی بیانیه رسمی و قطعی تحصن کارگزاران مخابرات روستایی مقابل شركت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1854 <div align="center"><div align="center"><font size="4">بسمه تعالی <br><br></font></div><div align="center"><font size="4">بیانیه رسمی و قطعی تحصن کارگزاران مخابرات روستایی مقابل <br>شركت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات</font><br></div><font size="4"><br>از آنجایی که شرکت مخابرات ایران در اقداماتی خارج از تمامی موازین قانونی و حقوقی نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی اجحافی بیش از اندازه از طریق فشار و تهدید به اخراج ، بستن مراکز ، ارسال اخطارهای تهدید‌آمیز ، ارسال قراردادهای موقت غیر قابل قبول وزارت کار و اصرار بر به امضا رساندن آن توسط کارگزاران ..... روا داشته است و در صدد اجرای قوانین مجلس و ماده های قانونی وزارت کار بر نمی آید و هر چند که نمایندگان کارگزاران بارها و بارها با مسئولان رده بالای آن شرکت از در تعامل و مذاکره بر آمده اند و مذاکرات را راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود تلقی کرده اند ولی متاسفانه هر بار به بهانه هایی از اجرای مفاد و وعده های داده شده شانه خالی کرده اند و با توجه به تمامی موارد ذکر شده و اعتقاد به " <font color="#3333FF">اصل بیست و هفتم قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است</font> "&nbsp; کارگزاران مخابرات روستایی <font color="#FF0000">روز یکشنبه ۱۹ شهریور مقابل شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات </font>تصمیم بر تحصن سراسری و فراگیر گرفته اند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب قانونی تحصن را ادامه خواهند داد تا به همه دنیا و افکار عمومی جامعه ایرانی اعلام نمایند که مورد چه ظلم و ستم بزرگی قرار گرفته اند و این شرکت مخابرات ایران است که در پی ناعدالتی های گسترده نسبت به جامعه کارگزاران مخابرات روستایی پیشقراول ناعادلان جامعه شده است و با عدم تمکین از قانون باعث و بانی تمامی این اتفاقات پیش آمده بوده و مسئولیت مستقیم بر عهده و متوجه سران شرکت مخابرات ایران میباشد .<br><br>بنابراین از تمامی کارگزاران مخابرات روستایی در هر کجای ایران که احساس مسئولیت نموده و سرنوشت خود را مهم میپندارد برای شرکت در این تحصن و گردهمایی آرام و گسترده و بدون هر گونه تنش ، حاشیه و فراقانونی دعوت به عمل می آید .<br><br></font><div align="center"><font size="4" color="#FF0000">پس وعده دیدار ما ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ می‌باشد .</font><br></div><br><font size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/19.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/19.jpg"></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><font size="3">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</font></b></p></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2017-08-28T04:10:05+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی تجمع http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1853 <div align="center"><b><font size="6" color="#CC33CC">باسلام<br>&nbsp;<br>کلیه کارگزاران سرارسر کشور توجه داشته باشید <br><br>تجمع عظیم در راه است</font></b><br></div> text/html 2017-05-30T10:43:35+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی نامه تامین اجتمایی http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1852 <img src="http://uupload.ir/files/wcha_img_20170530_135958.jpg" alt="" vspace="20" align="bottom" hspace="15" height="1072" border="0" width="736"> text/html 2017-05-30T09:36:15+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی نامه تامین اجتمایی http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1851 <img src="http://uupload.ir/files/wcha_img_20170530_135958.jpg" alt="" vspace="20" align="bottom" hspace="15" height="793" border="0" width="692"> text/html 2017-04-12T04:30:59+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی بیانیة اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 اردیبهشت 1396 http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1850 <div align="justify"><div align="center"><b><font size="4"><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">بیانیة اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 اردیبهشت 1396</font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><br></font><br><font color="#33CC00">بسمه تعالی</font><br></font><br></font></b></div><b><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3366FF"><font size="5">با</font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3366FF"> سلام ودرود</font><br><br>گویا شركت مخابرات ایران همچنان نظر بر قانونگریزی و فرافكنی های گسترده دارد كما اینكه در جواب نامه ها و مكاتبات صورت گرفته از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بعضی از مقامات این موضع به وضوح قابل مشاهده و لمس است و همچنان كه پیداست نمیخواهد پاسخی قانع كننده برای موضوع كارگزاران مخابرات روستایی بیابد و یا اگر یافته باشد از دادن آن شانه خالی كرده و طفره می رود و نیز تاكنون اقدامی مثبت و رضایت بخش برای سرو سامان دادن به وضعیت موجود انجام نداده است و این مسئله هم با پیش كشیدن و ارسال قراردادهای موقت و حتی شش ماهه قابل درك است و در اینجاست كه كارگزاران باید راهی درست و قابل اجرا را برگزینند و خود شخصاً برای دستیابی به خواسته های قانونی خود اقدام نمایند . <br><br>در اینجاست كه گزینه برگزاری تحصن اعتراضی مقابل نهادها و سازمانهای مربوطه در اذهان جولان میدهد و همگان را برای برگزاری آن آماده و متقاعد می سازد ، پس امروز زمان تحقق بخشیدن به آن فرار رسیده است و باید قطعا وارد فاز عملیاتی شود با این اوصاف نتیجه میگیریم كه در موقعیت كنونی گزینه تجمع بهترین و كارسازترین گزینه برای برون رفت از شرایط وخیم و اسفناك فعلی ست .<br><br>در نتیجه با توجه به اجماع اكثریتی قرار بر این شده است كه در <font color="#FF0000">روز شنبه مورخه 2 اردیبهشت </font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">تجمعی عظیم ، گسترده ، آرام و به دور از هر تنش و اغتشاشی را قبل از همه مقابل <font color="#FF0000">شركت مخابرات ایران</font> و بعد از آن و در روز و یا روزهای آتی مقابل <font color="#FF0000">مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و نیز وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی</font> برگزار نماییم و با صدای رسا و فریادهای كوبنده اعلام میداریم كه ما خواسته های قانونی مان را میطلبیم و فراتر و خارج از قانون به اندازه مثقال ذره ایی هم چیزی نخواهیم خواست . <br><br>پس لازم است كه تمامی كارگزاران مخابرات روستایی در هر نقطه ایی از ایران كه هستند خود را برای برگزاری و برپایی هر چه باشكوه تر آن آماده نمایند و بدون هیچگونه عذر و بهانه ایی خود را به محل تحصن برسانند چون این آخرین تیر تركش ما خواهد بود . اگر سرنوشت خودمان برایمان اهمیت دارد پس تحصن در شرایط فعلی باید اولویت كار ما باشد و لا غیر .<br><br><br></font></font></b><p style="text-align: center;"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;">جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</span></b></font></p></div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><br> text/html 2017-04-10T04:36:12+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی فضلی http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1848 <img src="http://uupload.ir/files/hsgj_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="http://uupload.ir/files/hsgj_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" class="overflowingVertical"><br><img src="http://uupload.ir/view/hsgj_%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"> text/html 2017-01-03T05:10:30+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی بیانیه اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 بهمن لغو گردید1395 http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1846 <br> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">در پی بی توجهی همکاران وبیانیه انان نسبت به تجمع دهم بهمن ماه <br></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">لغو گردید که جای سوال است اقایان برحسب مشورت دوستان نمایندگان</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">استانی نسبت به تجمع بیانیه صادر شد</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">دوم اینکه یا خود مسخره عموم هستید یا افراد را مورد تمسخر وافکار <br></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">نا لایق خود قرار دادید که این عمل بدور شان یک همکار فریب خورده</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">است <br></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">خلایق هرچه لایق <br></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">دیگر انتظار نداشته باشید افراد نسبت به همکاری با شماها</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">همکاری داشته باشن شمارا بدرود مارا به سلامت<br></font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">شورای هماهنگی کل کشور<br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><br></p><br><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="4"><br></font></p> text/html 2016-11-27T04:23:51+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی تجمع عظیمی در راه است http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1845 <div align="justify"><div align="center"><font size="6" color="#3366FF" face="arial,helvetica,sans-serif">بسمه تعالی</font><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#009900"><br>با سلام و درودی بیکران</font><br><br>از آنجایی که شرکت مخابرات ایران با&nbsp; در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خود مبنی بر قانون گریزی ها ، بی توجهی ها به خواستها و مطالبات به حق و قانونی کارگزاران مخابرات روستایی ، به بازی گرفتن نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عقد قرارداد دائم با کارگزاران ، بی اساس خواندن و بی توجهی به نامه های وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استانها ، کارگزاران مخابرات روستایی بعد از در پیش گرفتن روال قانونی مبنی بر حل مشکلات از طریق نهادهای ذیربط گزینه <font color="#FF0000">تجمع سراسری و فراگیر</font> را در مقابل نهادهایی مسئول و درگیر در قضیه از جمله : مجلس شورای اسلامی ، شرکت مخابرات ایران ، وزارت ارتباطات ، دیوان عدالت اداری و ...&nbsp; را در دستور کار و برنامه های قانونی خود قرار خواهد داد و باری دیگر قانون گریزی های شرکت مخابرات ایران را به گوش همگان خواهد رساند .<br><br>مادامی که شرکت مخابرات ایران خواهان همزیستی مسالمت آمیز و تعامل سازنده با کارگزاران نیست!!! و میخواهد روحیه ایی استثمارگرایانه داشته باشد!! لاجرم کارگزاران نیز از مطالبات قانونی خود دست نخواهند کشید؟؟ و مبارزه را در اولویت برنامه های خود قرار خواهند ، هرچند که کارگزاران تا به امروز نیز بالاترین سطح تعامل را با شرکت مخابرات ایران داشته اند!! و از این پس نیز خواهند داشت ولی زمانی که شرکت مخابرات با عدم اجرای مر قانون ، ماده ها و مفادهای قانونی وزارت کار ، تعاملات موثر ، صلح و برادری رابطه و میانه خوبی ندارد و هر آنچه را که خود میپسندد بهتر و کامل میداند ، کارگزاران نیز راهی جز تقابل به جای تعامل نخواهند داشت و نخواهند شناخت .!!!!<br>از همه کارگزاران در سراسر کشور دعوت میشود که برای روز موعود آمادگی کامل را داشته باشند . <font color="#FF0000">زمان و مکان تجمع مشخص و اعلام خواهد شد .</font><br><br><br></font><font size="4"><font size="4"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font size="6" color="#660000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>جامعه كارگزاران مخابرات روستایی</b></font></span></div></font><br></font><font size="4"> </font></div> <br> text/html 2016-10-21T07:16:18+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی نامه اداره کار http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1844 <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/950801.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 546px; HEIGHT: 797px" class="shrinkToFit" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/950801.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/950801.jpg" width="468" height="745"></a><font size="2"><font size="4">&nbsp;</font></font> text/html 2016-09-05T08:56:04+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی kنامه ادغام مخابرات استانها http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1843 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/13950603.jpg"> text/html 2016-06-08T03:54:25+01:00 ictkheyaraj.mihanblog.com شورای كارگران مخابرات روستایی نامه اخیر مدیر كل محترم روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون ، در مورخ 1395/3/17 http://ictkheyaraj.mihanblog.com/post/1841 <DIV style="OVERFLOW: hidden" class=post> <DIV class=post2> <DIV style="FLOAT: right"></DIV> <DIV align=justify> <DIV align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=6><FONT color=#000099><FONT color=#009900>بنام خدا</FONT></FONT><BR></FONT></FONT></DIV><FONT color=#000099><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>با سلام و ادب<BR>بدین وسیله آخرین تصمیم گیری&nbsp; وزارت كار پیرامون طرح طبقه بندی مشاغل كارگران مراكز مخابرات روستایی بعد از 8 ماه پیگیری نامه موخ&nbsp; 1395.03.17&nbsp; به مدیران كل كار در استانها بوده كه جهت&nbsp; روئیت شما عزیزان بر روی سایت گذاشته شده است.<BR>لذا از شما همكاران محترم و صاحب نظر استدعا داریم با توجه به اینكه این همه زمان تلف شده است و شركت مخابرات پاسخی مطلوب و مقبول به وزارات كار نداده و تصمیم گیری اخیر وزارت كار به این مشكل بوده است ، پیشنهادات ونظرات خود را اعلام فرمائید.</FONT><FONT face=45af005935b494b404b65130#fc0a00><BR></FONT><FONT color=#cc0000 size=5 face=Mihan-Nassim><BR><IMG style="WIDTH: 704px; HEIGHT: 905px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://s6.picofile.com/file/8254679992/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_95_03_17.jpg" width=523 height=686><BR></FONT></FONT><FONT size=5 face=Mihan-Nassim></FONT></DIV><BR></DIV></DIV>